Raffi Stadgar

 

 

 

 

 

Ուփսալա, Շվեդիա, Նոյեմբեր 2006

 

 

ՀԱՅ  ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ

ՐԱՖՖԻ  ՄԻՈՒԹԻՒՆ

 

 

ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ

ԾՐԱԳԻՐ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ            

 

 1- ՆԱԽԱԲԱՆ                                                                                                                                                                                                                                                                3

 

 2- ՆՊԱՏԱԿ                                                                               4

         -Նպատակ                                                                          4

        -Նպատակը իրականացման միջոցներ                       5

 

 3- ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ – ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ                   6

 

 4- ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ – ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՆԵՐ          8

         -Ընտրական Ընդհանուր Ժողով                                    8

         -Տարեկան Ընդհանուր Ժողով                                        10

         -Արտահերթ Ընդհանուր Ժողով                                    11

 

 5- ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ – ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ         13

         -Ընտրական և կազմակերպական կանոններ            13

         -Վարչութեան պարտականութիւնների և

           իրաւասութեան սահմանների մէջ մտնող               

           հարցեր                                                                             15

         -Վարչական կազմի պարտականութններ և

           իրաւասաութեան սահմաններ                                    17

 

 6- ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ – ՀԱՇՒԷՔՆՆԻՉ ՄԱՐՄԻՆ              21

         -Ընտրական և ընդհանուր կանոններ                          21

         -Հաշւէքննիչ Մարմնի պարտականութններ
           և իրաւասաութեան սահմաններ                                 22

 

 7- ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ                24

         -Ընդհանուր և կազմակերպական կանոններ             24

         -Բաժանմունքի Ղեկավար Մարմին և

           պարտականութններ                                                     25

 

  8- ԳԼՈՒԽ ՎԵՑԵՐՈՐԴ -ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ

       ԿԱՆՈՆՆԵՐ                                                                        27

 

  9- ԳԼՈՒԽ ԵՕԹԵՐՈՐԴ – ԼՈՒԾԱՐՔ                                  29

 

10- ՅԱՒԵԼՒԱԾ                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԲԱՆ

 

             Հայ Մշակութային Րաֆֆի Միութիւնը հիմնւել է 1987
թւի փետրւար 19-ին, Շւեդիայի Ուփսալա քաղաքում: Հիմնադրման որոշումը տրւել է նոյն թւին, հիմնադրող անդամների մասնակցութեամբ կայացած ժողովում:

             Միութեան անունն է Հայ Մշակութային Րաֆֆի                 Միու-
թիւն և կենտրոնատեղին գտնւում է Շւեդիայի Ուփսալա քաղաքում:

             Միութիւնը որևէ քաղաքական կուսակցութեան կամ խմբակցութեան չի պատկանում:

             Միութիւնը որևէ շահադիտական նպատակ չի հետապնդում:

ՆՊԱՏԱԿ

 

          ՆՊԱՏԱԿ

            

             Հայ մշակութային Րաֆֆի միութան առաջնահերթ նպատակն է առիթ ստեղծել Շւեդահայութեան համար հայկական ջերմ յարկի տակ հաւաքւելով, վայելեն միութենական ջերմ մթնոլորդ: Միութիւնը միաժամանակ աշխատում է՝

             Վառ պահել և տարածել հայ մշակոյթը: Հայ Մշակոյթը վառ վահել Շւեդահայութեան մէջ ու ինչպէս նաև այն  ծանօթացնել ու տարածել  Շւեդացիներին և օտար ազգերին:

             Հեռու պահել մատաղ սերնդին ձուլման վտանգից՝ տալով նրան ազգային ոգի և հայեցի դաստիարակութիւն:                  Առիթ ստեղծել նոր սերնդի համար գրելու, կարդալու և հաղորդւելու հայերէն լեզւով:

             Զարգացնել երիտասարդների և ընդհանրապէս միութեան անդամների ընդհանուր և ազգային գիտելիքները:

             Կանոնաւոր կապ ունենալ և աշխատանքներ կազմակերպել Հայրենիքի, Շւեդիայի և Սփիւռքի մարզամշակութային այլ կազմակերպութիւնների հետ:

         

 

 

 

          Նպատակը  իրականացման  միջոցներ

 

 

– Դասախօսութիւններ

– Կլոր սեղաններ (սեմինարներ)

-Դասարաններ (հայոց լեզու, գիտական,  կրթադաստիարակչական և այլն)

             – Հանրային հաղորդակցական միջոցներ (միութեան
պարբերաթերթ, ռադիոյի և ֆիլմի ցուցադրում. հեռուստատեսի ծրագիրներ և այլն)

             – Մարզական-սկաուտական աշխատանքներ

             – Միջոցառումներ և խնջոյքներ

– Դաշտահանդէսներ (utflykter)

– Այցելութիւններ

– Բանակումներ (Շւեդիայում, Հայաստանում և հայկական այլ համայնքներում)

             – Ճամբորդութիւններ

 

 

 

 

 

 

ԳԼՈՒԽ  ԱՌԱՋԻՆ

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

 

 

Յօդ. 1   Միութեանը կարող է անդամակցել Շւեդիայում բնակւող
այն հայը, որը կիւրացնի միութեան նպատակը, կենթարկւի միութեան Կ. Ծ.ին և որի դիմումնագրերը կը հաստատւի միութեան վարչութեան կողմից:

             Ծանօթ. Ա

             Միութեան անդամների ոչ հայ ընտանեկան անմիջական
պարագանները կարող են անդամակցել միութեանը:        

Յօդ. 2   Իւրաքանչիւր անդամ պէտք է լինի կարգապահ և ընդունի
միութեան վարչութեան որոշումները ըստ    Կ. Ծ.ի:

Յօդ. 3   Միութեան անդամկցութիւնից հրաժարւելու պարագային,
անդամը պիտի ներկայացնի գրաւոր հրաժարական:

Յօդ. 4   Իւրաքանչիւր անդամ իրաւունք ունի միութեանը կապւող
որևէ խնդրի առթիւ գրաւոր առաջարկ կամ բողոք ներ- կայացնել վարչութեան և ընդհանուր ժողովների դիւան- ներին ու գրաւոր պատասխան ստանալ:

Յօդ. 5   Միութեան անդամը պարտադիր է վճարել տարեկան
անդամավճարը: Անդամավճարի սակը կորոշւի Տարեկան և Ընտրական Ընդհանուր Ժողովներում:

Յօդ. 6   Միութեան անդամակցութեան համար նախատեսւած է
անդամավճարի սակի չորս գումար՝ անհատական, ընտանեկան, ուսանողական և կրտսեր 7-ից 17 տարեկան: Անդամավճարի սակի գումարը կորոշւի միութեան ընդհանուր ժողովներում:

             Ծանօթ. Ա

             Միութեան անդամների 18 տարին  չլրացրած զաւակները,
համարւում են որպէս կրտսեր անդամ և զերծ են մնում
անդամավճարի վճարումից:

:

 

 

 

 

 

ԳԼՈՒԽ  ԵՐԿՐՈՐԴ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԺՈՂՈՎՆԵՐ

 

             Միութիւնը ունի ներքոյիշեալ ընդհանուր ժողովները

             1- Ընտրական Ընդհանուր Ժողով

             2- Տարեկան Ընդհանուր Ժողով

             3- Արտահերթ Ընդհանուր Ժողով

 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԺՈՂՈՎ        

 

 

Յօդ. 7   Միութեան Ընտրական Ընդհանուր Ժողովը   գումար-
ւում է երկու տարին մէկ անգամ Փետրւար ամսւայ ընթացքում վարչութեան հրաւէրով:

Յօդ. 8   Միայն 18 տարեկանից վեր անդամը կարող է
մասնակցել Ընտրական Ընդհանուր Ժողովի որոշումների քւէարկութեան:

Յօդ. 9   Սոյն ժողովը վաւերական է համարւում միութեան

             քւէարկող անդամների  պարզ մեծամասնութեան ներկայութեամբ և քւէարկութեամբ:

             Ծանօթ. Ա             

             Քւէարկող անդամների պարզ մեծամասնութիւն չկայանալու դէպքում,                      սոյն ժողովը կը գումարւի երկու շաբաթ յետոյ և վաւերական կը համարւի անկախ ներկայ անդամների թւից:

             Ծանօթ. Բ

             Ընտրական Ընդհանուր Ժողովի բոլոր որոշումները
վաւերական են համարւում անկախ ձեռնպահ քւէների
թւից՝ ըստ մնացեալում տիրող մեծամասնութեան: Ձեռնպահ քւէների թիւը պիտի թեր ու դէմ քւէների ընդհանուր գումարի կէսից բարձր լինի: Այդ պայմանը չլրանալու դէպքում հարկաւոր է նշեալ հարցը կրկին քննարկել մինչև որ քւէարկութեան արդիւնքը համապատասխան լինի դրւած պայմանին:

Յօդ. 10 Ընտրական Ընդհանուր Ժողովին կարող են մասնակցել

             միայն միութեան անդամները:

             Ծանօթ. Ա

             Ոչ անդամ հիւրեր վարչութեան տեղեկութեամբ և
             որոշմամբ կարող են մասնակցել սոյն ժողովին:                

Յօդ. 11 Ընտրական Ընդհանուր Ժողովը կառավարելու                   նպա-

             տակով ընտրւում է օրւայ դիւան, բաղկացած մէկ              նա-

             խագահից, երկու քարտուղարներից և երկու յաւելեալ

             ձայն պահող և քւէները հաշւող անդամներից՝ վարչա-
             կան կազմից դուրս:

Յօդ. 12 Ընտրական Ընդհանուր Ժողովի օրակարգի կէտերն են՝

1-     Ժողովի դիւանի ընտրութիւն

2-     Վարչութեան և Հաշւեքննիչ Մարմնի երկամեայ գործունէութեան զեկուցում

3-     Հարցեր ու պատասխաններ

4-     Ըստ էութեան արտայայտութիւններ

5-     Բարոյական և նիւթական զեկոյցների գնահատում

6-     Անդամավճարի նոր սակի որոշում

7-     Առաջարկներ և որոշումներ

8-     Ապագայ Վարչութեան և Հաշւեքննիչ Մարմնի թեկ- նածուների յայտարարում

9-     Վարչութեան և Հաշւեքննիչ Մարմնի ընտրութիւն

 

 

 

ՏԱՐԵԿԱՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԺՈՂՈՎ        

Յօդ. 13 Միութեան Տարեկան Ընդհանուր Ժողովը գումարւում
             է       Ընտրական Ընդհանուր Ժողովին յաջորդող տարում,

             Փետրւար ամսւայ ընթացքում:

 Յօդ.15 Սոյն ժողովը վաւերական է համարւում միութեան

             քւէարկող անդամների նւազագոյնը 1/4 ներկայութեամբ
             և       քւէարկութեամբ:

             Ծանօթ. Ա             

             Քւէարկող անդամների 1/4 չկայանալու դէպքում,

             սոյն ժողովը կը գումարւի երկու շաբաթ յետոյ և վաւերական կը համարւի անկախ ներկայ անդամների թւից:

             Ծանօթ. Բ

             Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի բոլոր որոշումները
վաւերական են համարւում ըստ քւէների մեծամասնութեան: Ձեռնպահ քւէների թիւը չպիտի թեր ու դէմ քւէների ընդհանուր գումարի կէսից բարձր լինի: Այդ պայմանը չլրանալու դէպքում հարկաւոր է նշեալ հարցը կրկին քննարկել մինչև որ քւէարկութեան արդիւնքը համապատասխան լինի դրւած պայմանին:

Յօդ.16  Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի օրակարգի կէտերն են՝

1-     Վարչութեան խօսք ու զեկոյց

2-     Հարցեր, պատասխաններ ու կարծիքներ

3-     Առաջարկներ և որոշումներ

 

         

          ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԺՈՂՈՎ

Յօդ.17  Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովը կարելի է գումարել հարկ

             եղած                      պարագային, Վարչութեան հրաւէրով կամ միութեան                   քւէարկող անդամ             ների նւազագոյնը 1/3-ի գրաւոր դիմումով,    ամենաուշը մէկ                 ամսւայ ընթացքում, սկսեալ դիմումի        թւականից:

Յօդ.18  Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի օրակարգը պէտք է           նա-

             խապէս որոշւած և ամենաուշը ժողովի թւականից մէկ
             շաբաթ առաջ,       շրջաբերականով տեղեկացւի                 ան-

             դամներին:

Յօդ.19  Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի կայացումը վաւերական
                      է                    համարւում միութեան քւէարկող անդամների
                      նւազագոյնը 1/3-ի             մասնակցութեամբ ու քւէարկութեամբ:

             Ծանօթ. Ա

             Ոչ անդամ հիւրեր վարչութեան տեղեկութեամբ և
             որոշմամբ կարող են մասնակցել սոյն ժողովին:                

             Ծանօթ. Բ

             Քւէարկող անդամների 1/3 չկայանալու դէպքում,

             սոյն ժողովը կը գումարւի երկու շաբաթ յետոյ և վաւերական կը համարւի անկախ ներկայ անդամների թւից:

             Ծանօթ. Գ

             Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի բոլոր որոշումները
վաւերական են համարւում ըստ քւէների մեծամասնութեան: Ձեռնպահ քւէների թիւը չպիտի թեր ու դէմ քւէների ընդհանուր գումարի կէսից բարձր լինի: Այդ պայմանը չլրանալու դէպքում հարկաւոր է նշեալ հարցը կրկին քննարկել մինչև որ քւէարկութեան արդիւնքը համապատասխան լինի դրւած պայմանին:

Յօդ.20  Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովում կարելի է քննել և

             որոշում կայացնել այդ առիթով ժողով գումարած

             օրակարգի շուրջ:

Յօդ. 22 Վարչութեան հրաւէրով գումարւած Արտահերթ
             Ընդհանուր Ժողովի վարման դիւանի պարտականութիւնը

                      ստանձնում է                     Վարչութիւնը:

Յօդ. 23 Միութեան անդամ                     ների դիմումով գումարւած Արտահերթ
             Ընդհանուր Ժողովը կառավարելու                 նպա              տակով ընտրւում է
             օրւայ դիւան, բաղկացած մէկ    նա                 խագահից, երկու
             քարտուղարներից և երկու յաւելեալ              ձայն պահող և
             քւէները հաշւող անդամներից՝ վարչա           կան               կազմից դուրս:

ԳԼՈՒԽ  ԵՐՐՈՐԴ

ՄԻՈՒԹԵԱՆ  ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

 

                    ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ԵՒ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ  ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Յօդ. 24 Վարչութիւնը բաղկացած է 5, 7 կամ 9 հոգուց, Ընտրական

             Ընդհանուր Ժողովի օրւայ տրամադրութեան համաձայն,

             որոնք սոյն ժողովում փակ քւէարկութեամբ ստանալով

             առաւելագոյն քւէները՝ ընտրւում են երկամեայ                                       գործունէ-
             ութեան համար:    Վարչութեան ընտրւած     անդամներին
             անմիջապէս          յաջորդող առաւելագոյն    քւէները ստացած
             երեք                       թեկնածուները ընտրւում են որպէս      վարչութեան              անձնափոխանորդներ:

Յօդ. 25 Վարչութեան անդամակցութեան թեկնածու կարող

             են լինել 18 տարեկանը լրացրած միութեան այն                ան-
             դամները,               որոնք նւազագոյնը վերջին մէկ տարւայ
             ընթացքում            անդամակցած կը լինեն միութեան և
             կունենան              կեցութեան   արտօնութիւն Շւեդիայում:

             Ծանօթ. Ա

             Վարչութեան անդամ կարելի լինել երկու յաջորդական

             նստաշրջանների համար: Մէկ նստաշրջանի դադարից

             յետոյ կարելի է կրկին թեկնածութիւն ներկայացնել

             վարչութեան անդամակցութեան ընտրութեան համար:

             Ծանօթ. Բ

             Միաժամանակ Շւեդիայի այլ հայկական միութիւնների 

             անդամ չի կարելի լինել:

Յօդ. 26 Վարչութիւնը, Ընտրական Ընդհանուր Ժողովի դիւանի

             հրաւէրով և ներկայութեամբ, գումարած իր առաջին         նիս-

             տում, իր կազմի պաշտօնները բաժանելու նպատա           կով                ընտրում է մէկ նախագահ, մէկ փոխ-նախագահ, մէկ        քար-

             տուղար, մէկ գանձապահ և մէկ գոյքապահ:

Յօդ. 27 Վարչութեան նիստերը և որոշումները վաւերական կա-
             րող   են                  համարւել երբ վարչութեան անդամների պարզ

             մեծամասնութիւնը ներառեալ նախագահի կամ փոխ-
             նախագահի ներկայ կը լինի ու կը քւէարկի:

             Ծանօթ. Ա

                      Վարչութեան որոշումների քւէարկութիւններում,     նախա-

                      գահը                                   կամ նրա բացակայութեան                     դէպքում       փոխ-նախա-

                      գահը,            օգտւում        են մէկ և կէս ձայնի           իրաւունքից:

Յօդ. 28 Վարչութեան այն անդամը, որ առանց յարգելի պատճառի

երեք հերթական նիստ շարունակաբար, կամ երեք ամիս- ների ընթացքում գումարւած նիստերի ընդհանուր թւի եր- կու երրորդը պարբերաբար, կը բացակայի վարչութեան նիստերից, ինքնաբերաբար հեռացւած կը համարւի վար- չութեան կազմից:

             Սոյն անդամի ներկայացրած պատճառաբանութեան յար-

                      գի                  կամ անյարգի լինելու քննման խնդրում, վարչութիւնը

             պէտք է լրիւ կազմով նիստ ունենայ և որոշում կայացնի:

             Քննման առարկայ անդամը ձայնազուրկ է այդ որոշման

             խնդրում: Վարչութիւնը եզրակացութեան չհանգելու         պա-

             րագային, վճռական որոշում կայացնելու համար պիտի

Արտահերթ Ընդհանուր Ժողով գումարի և այդ ժողովի ո- րոշումը գործադրի:

Յօդ. 29 Վարչութեան որևէ անդամ հրաժարւելու դէպքում,            պար-

                      տաւոր է հրաժարման թւականից մէկ ամիս առաջ,   գրա-

                      ւոր հրաժարական ներկայացնել և պատճառներն ևս                     նը-

                      շել: Վարչութիւնը հրաժարականը ստանալուց և      հաստա-

                      տելուց յետոյ, իր յաջորդ շրջաբերականով պիտի      տեղե-

                      կացնի միութեան անդամներին:

Յօդ. 30 Վարչութիւնը իր կազմի մէջ առաջացած բացը լրացնելու

             նպատակով, անմիջապէս հրաւիրում է         անձնափոխա-
             նորդներին, նրանց ստացած քւէների                                   յաջորդական կարգով:

             Ծանօթ. Ա

             Անձնափոխանորդ չլինելու պարագային, Վարչութիւնը իր

             հայեցողութեամբ, հրաւիրում է միութեան որևէ անդամի:

                 ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ 
          ԵՒ ԻՐԱՒԱՍՈՒԹԵԱՆ  ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ  ՄԷՋ 

          ՄՏՆՈՂ  ՀԱՐՑԵՐ

Յօդ. 31 Վարչութիւնը Միութեան գերագոյն մարմինն է, որ            Կանոնագիր-Ծրագրի և ընդհանուր ժողովների  

                      որոշումների սահմաններում ծրագրում ու վարում է

                      միութեան աշխատանքները:

Յօդ. 32 Վարչութեան պարտականութիւնն է շուտափոյթ կերպով

                      վերահասութիւն տալ միութեան            անդամակցութեան

                      դիմումնագրերին:

Յօդ. 33 Կազմել Միւթեան տարեկան ծրագիրը և հետևել դրա

             գործադրմանը:

Յօդ. 34 Կազմակերպել Միութեան տարբեր բաժանմունքների
                      ղեկավար մարմինների ընտրութիւնը և հարկ եղած
             պարագային կազմալուծել ղեկավար մարմնին՝                 բա-

             ժանմունքի ներքին նոր ընտրութիւն կազմակերպելով:

Յօդ. 35 Հարկ եղած պարագային կեանքի կոչել նոր բաժան-
             մունքներ:

Յօդ. 36 Վերահասութիւն տալ Միութեան բաժանմունքների

             ղեկավար մարմինների կազմած տարկան ծրագրին և

             աշխատանքներին:

Յօդ. 37 Կեանքի կոչել յանձնախմբեր տարբեր ձեռնարկների և

             աշխատանքների համար և հսկել դրանց գործադրմանը:

Յօդ       կանոնաւոր կապ պահել միութենականների հետ: Այս

              գործը կարելի է կատարել կանոնաւոր

             յայտարարութիւններով և յարկ եղած պարագային

             ցանկացած հարցի շուրջ ընդհանոր ժողովներ

             կազմակերպելով:

Յօդ. 38 Տարին մէկ անգամ, վարչութեան                    հաշւեմատեանները և

                      դրամական շրջանառութեան                 վիճակացոյցը, դնել

             Հաշւեքննիչ Մարմնի                 տրամադրու թեան տակ:

Յօդ. 39 Հաշւեքննիչ Մարմնի կողմից քննւած և գնահատական

             ստացած վարչութեան տարեկան նիւթական                      գործու-
             նէութեան հաշւեկշիռ զեկոյցը, Ընտրական    և Տարեկան
             Ընդհանուր Ժողովների գումարման թւականից                  մէկ
             շաբաթ առաջ փակցնել Միութեան կենտրոնատեղիի

             ցուցափեղկում, անդամների տեղեկութեան համար:

Յօդ. 40 Կանոնաւոր կերպով պահել վարչութեան բոլոր նիս-
             տերի                      արձանագրութիւնները և նախկին արխիւների
             հետ միասին փոխանցել յաջորդ վարչութեանը.

Յօդ. 41 Իւրաքանչիւր տարեվերջում, միութեան առկայ բուդջէի

             տասը տոկոսը, որպէս անձեռմխելի գումար, բանկային

             յատուկ հաշւի մէջ մուծել: Սոյն գումարը կարելի է միայն

             Ընդհանուր Ժողովների որոշումով, որևէ յատուկ և կա-
             րևոր                       նպատակի յատկացնել և ծախսել:

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԻ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԵՒ  ԻՐԱՒԱՍՈՒԹԵԱՆ  ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ

Յօդ. 42 Նախագահ

1-     Միութեանը ներկայացուցիչը լինել պետական և հայ և օտար այլ կազմակերպութիւնների մօտ:

2-     վարչութեան կազմին պարբերաբար ժողովի հրաւիրել:

3-   Վարել վարչութեան ժողովները և միութեան աշ- խատանքները Կ. Ծ.ի և ընդհանուր ժողովների որոշումների սահմաններում:

4-   Վարչութեանը արաջնորդել կազմելու միութեան տարեկան ծրագիրը: Տարեկան ծրագրի Շւեդերէն տարբերակը (verksamhetsplan) կազմել kommun-ին ուղղարկելու համար:

5-     Ստորագրել բոլոր նամակագրութիւնները միու-
թեան անունից:

6-     Բաժանել վարչութեան ներքին աշխատանքները:

7-   Վերաքննել և ստորագրել դրամական գործառնու- թիւնները:

8-     Միութենական տարբեր ասպարէզներում, աջակցել
և առաջնորդել վարչութեան և միութեան անդամնե- րին կազմակերպական զարգացման և որակաւորման նպատակով:

Յօդ. 43 Փոխ-Նախագահ

1-     Լրացուցիչ և օժանդակող դեր ունենալ վարչութեան կազմի միւս անդամների աշխատանքների խնդրում:

2-     Յանձն առնել ու վարել նախագահի պարտականու- թիւնները, վերջինի բացակայութեան ընթացքում:

3-     Օգնել և հսկել յանձնախմբերի աշխատանքները:

Յօդ. 44 Քարտուղար

1-   Կազմել ու պահել վարչութեան նիստերի արձանա- գրութիւնները, նամակագրութիւնները, յայտարարութիւնները և դասաւորել արխիւները:

2-   Կազմել ընդհանուր ժողովներում կարդացւելիք զե- կոյցները:

3-   Պահել միութեան կնիքը և կնքել միութեան նամակա- գրութիւններն ու ծանուցագրերը

4-  Ամէն սարւայ աւարտին Շւեդերէն լեզւով կազմել միութեան վերջին տարւայ գործունէութեան զեկուցագիրը (verksamhetsberättelse), kommun-ին յանձնելու համար:

Յօդ. 45 Նիւթական պատասխանատու

1-  Վարել միութեան ելքի և մուտքի դրամական գոր-

                                                                                                                                                                                                      ծառնութիւնները հսկել գանձումներին ու վճա-     

      րումներին:

2-  Ստորագրել իր պաշտոնի վերաբերեալ թղթերը և

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ստացականները:

3-  Պահել անհրաժեշտ հաշւեմատեանները և միութեան   

           կասը:         

4-     Իւրաքանչիւր տարի կազմել միութեան նիւթական                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  զեկոյցը և յանձնել Հաշւեքննիչ Մարմնին, և մի պատճէն այդ զեկոյցից փակցնել միութեան կենտրոնատեղի ցուցափեղկում:

5-  Կազմել ընդհանուր ժողովներում զեկուցւող նիւթա-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         կան զեկոյցը և ժողովի թւականից երեք շաբաթ առաջ

      յանձնել Հաշւեքննիչ Մարմնին:

6-     Հետևել պետական օգնութիւնների (bidrag) ժամանակին դիմելու աշխատանքին: Այս նպատակով կարելի է հաշւապահի պատասխանատւութեան ներքոյ կեանքի կոչել նաև մի յանձնախումբ:

7- Մշտապէս տեղեակ պահել վարչութեանը միութեան
      նիւթական վիճակից:

Յօդ. 46 Գոյքապահ
 
1-  Կարգադրել միութեան գոյքերի պահպանումը:

2-                                                                                               Կազմել և կանոնաւորել միութեան գոյքերի ցուցակը:

3-  Վարչութեան նստաշրջանի աւարտում յանձնել միու-

                                     թեան գոյքերը ապագայ վարչութեանը՝ ըստ տւեալ  
      ցուցակի:

ԳԼՈՒԽ  ՉՈՐՐՈՐԴ

ՀԱՇՒԵՔՆՆԻՉ  ՄԱՐՄԻՆ

 

          ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ԵՒ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Յօդ. 47 Հաշւեքննիչ Մարմինը բաղկացած է երկու անդամից,
             որոնք                     Ընտրական Ընդհանուր Ժողովի քւէարկութեամբ
             ստանալով երկու առաւելագոյն քւէները, ընտրւում են
             երկամեայ              գործունէութեան համար: Նրանց անմիջաբէս
             յաջորդող               առաւելագոյն քւէ ստացած թեկնածուն ընտըր-

                      ւում               է որպէս        անձնափոխանորդ:

Յօդ. 48 Հաշւեքննիչ Մարմնի անդամակցութեան թեկնածու կա-

             րող   են լինել 24 տարեկանը լրացրած միութեան այն
             անդամները,          որոնք նւազագոյնը վերջին մէկ տարւայ
             ընթացքում            անդամակցած կը լինեն միութեան և կունե-

             նան կեցութեան   արտօնութիւն Շւեդիայում:

             Ծանօթ. Ա

             Հաշւեքննիչ Մարմնի անդամ կարելի է լինել երկու            յա-

             ջորդական             նստաշրջանների համար: Մէկ նստաշրջանի
             դադարից               յետոյ կարելի է կրկին թեկնածութիւն    ներկա-

             յացնել                    Հաշւեքննիչ Մարմնի անդամակցութեան                   ընտրու-

             թեան համար:

                      Ծանօթ. Բ

                      Նորընտիր Վարչութեան անդամը կամ անձնափոխանոր-

                      դը                  իրաւունք չունի իր թեկնածութիւնը դնել Հաշւեքննիչ
             Մարմնի անդամակցութեան համար:

 

ՀԱՇՒԵՔՆՆԻՉ  ՄԱՐՄՆԻ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ- ՆԵՐ  ԵՒ  ԻՐԱՒԱՍՈՒԹԵԱՆ  ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ

Յօդ 49 դուրս եկաւ

Յօդ. 50 Ընտրական            և Տարեկան Ընդհանուր Ժողովների       գու-
             մարման թւականից նւազագոյնը երեք շաբաթ առաջ,

             Վարչութեան հաշւեմատեանները և դրամական                գոր-

             ծառնութեան փաստաթղթերը քննութեան ենթարկել

             և       ըստ այդ հաշւեկշիռ և զեկուցագիր գնահատական

             կազմել:                

Յօդ. 51 Ընտրական            և Տարեկան Ընդհանուր Ժողովների       գու-

                      մարման թւականից նւազագոյնը մէկ շաբաթ առաջ,

             իր կազմած հաշւեկշիռը յանձնել Վարչութեան իսկ
             զեկուցագիր գնահատականը ներկայացնել   համա-

             պատասխան ժողովին:

Յօդ. 52                                                                           Տարեկան հաշւեկշիռը և զեկուցագիր    գնահատականը

                      ամէն տարի (Յունւար 1- Դեկտեմբեր 31) յանձնել

                      Skattemyndigheten-ին և                          Ուփսալայի Քաղաքապե                        տարանի              համապատասխան գրասենեակին:

ԳԼՈՒԽ  ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ

 

   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԵՒ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ  ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Յօդ. 53 Բաժանմունքը բաղկացած է լինում նւազագոյնը հինգ
             անդամներից, որոնք բաժանելով միևնոյն      հետաքրքրու-

                      թիւնը՝ Միութեան Կ. Ծ.ին չհակասող որևէ                բնագաւառում,

                      կամ               տարիքային շրջանում                            աշ                                       խատում են սոյն

                      ասպարէզում:

Յօդ. 54 Բաժանմունքը կեանքի է կոչւում Միութեան Վարչութեան
             միջոցով և կազմալուծւում է     Միութեան Ընդհանուր     
             Ժողովի որոշմամբ:

Յօդ. 55 Բաժանմունքը, ղեկավար մարմին, տարեկան ծրագիր,
             ներքին կանոնագրութիւն և աշխատանքների բաժանում
             կատարելու նպատակով, ունենում է Բաժանմունքի
                      Ընդհանուր   Ժողովներ, որոնք վաւերական են համարւում
             բաժանմունքի անդամների պարզ մեծամասնութեան
             ներկայութեամբ և քւէարկութեամբ:

Յօդ. 56 Բաժանմունքը մշակում է իր տարեկան ծրագիրը, որը
             վաւերացւում է Բաժանմունքի Ընդհանուր   Ժողովում և
             հաստատւում է Միութեան Վարչութեան կողմից:

Յօդ. 57          25-ից աւել անդամ ունեցող բաժանմունքը ունենում է իր
             ներքին կանոնագրութիւնը,       որը մշակւում է                  առաջնորդ-

                      ւելով Միութեան Կ. Ծ.ի    ոգով և կէտերով,                վաւերացւում

                      Բաժանմունքի                   Ընդհանուր   Ժողովի կողմից                  և                    գործունէ-

                      ութեան է տրւում               միութեան Վարչութեան    հաստատումից

                      յետոյ:

                

                 ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ  ՄԱՐՄԻՆ  ԵՒ
          ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Յօդ. 58                                Բաժանմունքի Ղեկավար Մարմինը, բաղկացած 1-3,
             18 տարեկանը լրացրած անդամներից, ընտրւում է
             Բաժանմունքի       Ընդհանուր   Ժողովում 1-2 տարւայ
             ժամանակաշրջանով, և               հաստատւում միութեան
             Վարչութեան կողմից:
            

            Ծանօթ. Ա

            25-ից աւել անդամ ունեցող բաժանմունքը ունենում է
            Բաժանմունքի Վարչութիւն որպէս Ղեկավար Մարմին,

            ըստ բաժանմունքի ներքին        կանոնագրութեան:

            Ծանօթ. Բ

            Այն բաժանմունքները կամ ենթաբաժանմունքները,           ո-
            րոնց անդամները բաղկացած են պատանի-

                     երիտասարդներից (16-ից վեր), կարող են Միութեան
            Վարչութեան         համաձայնութեամբ ունենալ                  Պատաս-

            խանատու Մարմին,                   բաղկացած 16 տարեկանից վեր
            կրտսեր անդամներից:

            Ծանօթ. Գ

            Մանկապատանեկան բաժանմունքը, բաղկացած 6-15

                     տարեկան կրտսեր անդամներից, կարող է ունենալ

            Պատասխանատու Մարմին, որը նշանակւում է միութեան

            վարչութեան կողմից: Բաժանմունքը կարող է նաև ունենալ

            Ծնողական Խորհուրդ:

Յօդ. 59                                                                           Բաժանմունքի Ղեկավար Մարմինը կամ Վարչութիւնը

                      կազմակերպում, վարում և գործադրում է բաժանմունքի
             աշխատանքները, ըստ բաժանմունքի տարեկան ծրագրի:

Յօդ. 60          Բաժանմունքի Ղեկավար Մարմինը կամ Վարչութիւնը
             կազմում է բաժանմունքի գործունէութեան միամեայ կամ
             երկամեայ              զեկոյցը և Ընտրական       կամ Տարեկան
             Ընդհանուր            Ժողովների   գումարման թւականից առնւազն
             երկու շաբաթ առաջ յանձնում Միութեան Վարչութեան:

ԳԼՈՒԽ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ  ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

Յօդ. 61 Նկատի ունենալով կարգապահութեան կենսական դերը
                      հաւաքական գործունէութեան մէջ, Միութեան          Վարչու-

                      թիւ                                      նը իրաւասու է պատժել որևէ անդամի, որ իր                         անկար-

                      գապահ արարքով վնասում է կամ կարող է վնասել Միու-

                      թեան: Պատժական որոշումը տրւում է հիմնականում                   ոչ
             թէ ենթակային տուժեցնելու այլ անկարգապահ արար                            քի                  կրկնողութիւնը կանխելու նպատակով:

             Յօդ. 62                   Պատժական որոշումը տալուց առաջ,   Միութեան    Վարչու-
             թիւնը պարտաւոր է լսել ենթակայի               բացատրութեանը:

                      Ծանօթ. Ա

                      Ենթակային լսելու կամ պատժական որոշումը նրան
             հաղորդելու համար, բանաւոր հրաւէրի հնարաւորոթիւն
             չլինելու կամ բանաւոր հրաւէրը ենթակայի կողմից           անու-

                      շադրութեան մատնւելու   պարագային,                      պէտք է         գրաւոր

                      հրաւէր ուղարկել նրան:
Յօդ. 63 Անկարգապահ արարքներ են համարւում     ՝

                 ա-                                                                  Հ. Մ. Ր. Մ.ի նպատակից շեղւելը.

                 բ-  Հ. Մ. Ր. Մ.ի Կ.Ծ.ի դէմ աշխատանքներ տանելը.

                 գ-  Հ. Մ. Ր. Մ.ի Վարչութեան կամ բաժանմունքների
                  գործունէութեան դէմ խափանարար աշխատանք
                  տանելը.

                 դ- Յանձնառութեան մէջ թերանալը.

Յօդ. 64 Անկարգապահ անդամը            ենթարկւում է հետևեալ    պատ-

                      ժական          որոշումներին՝

                 ա-                                                                                                                                                                                                                                                Նկատողութիւն.

             բ-                                                                       Յանդիմանութիւն.

                 գ-   Որոշ աշխատանքներից զրկում.

                 դ-   Կախակայում.

                 ե-                                               Հ. Մ. Ր. Մ.ից արտաքսում. սոյն որոշումը վերջնա-
                                                                   կան է դառնում հերթական Ընդհանուր Ժողովի
                   հաստատումից յետոյ.

                 Ծանօթ. Ա

                 Նկատողութիւնը և յանդիմանութիւնը բնոյթով նոյնը
             լինելով հանդերձ, միմիանցից տարբերւում են նրանով,
             որ     առաջինը յաղորդւում է միմիայն ենթակային, իսկ
             երկրորդը, պատժական միւս որոշումների պէս՝                 յայ-

                 տարարւում է Հ. Մ. Ր. Մ.ի անդամներին:

                
            

 

 

 

ԳԼՈՒԽ  ԵՕԹԵՐՈՐԴ

ԼՈՒԾԱՐՔ

 

Յօդ. 65                                                                                                 Միութիւնը լուծարքի ենթարկելու որոշումը կարելի է
             ընդունել այդ նպատակի            համար կայացւած մի        Արտա-

                      հերթ Ընդհանուր Ժողովում :

                      Սոյն ժողովում ընտրւում է մի յանձնախումբ, որը     կար-

                      գադրում է լուծարքի վերաբարեալ բոլոր որոշումները
             և աշխատանքները:

ՅԱՒԵԼՒԱԾ

 

                     Այս կանոնագիր-ծրագիրը բաղկացած է 65 յօդւածներից, ..
                     ծանօթագրութիւններից և .. կէտերից: Վերամշակւած է
            2005-6                   թւականներին սոյն նպատակի համար կեանքի
            կոչւած                   յանձնախմբի միջոցով  և հաստատւած 2006 թւի
            Նոյեմբեր               ..-ին կայացած Արտահերթ Ընդհանուր Ժողո-

                     վում: