Raffi Stadgar Svenska

 

Stadgar för Raffi Armenisk Kulturförening

 

 

Namn och hemort

Föreningens namn är Raffi armenisk kulturförening. Raffi AKF har sin hemort i Uppsala, Sverige.

Målsättning

 • Raffi AKF är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.
 • Raffi AKF stödjer integrationsförstärkande aktiviteter.
 • Raffi AKF skall skapa en fredlig och varm miljö för sina medlemmar att vistas och träffas i.
 • Raffi AKF har som uppgift att underhålla och väcka intresset för armenisk och svensk kultur i Uppsala.
 • Raffi AKF verkar för kunskapsbildande aktiviteter och aktiviteter som ökar medlemmarnas samhällsengagemang.
 • Raffi AKF stödjer aktiviteter som förstärker ungdomarnas engagemang i svensk och armenisk kulturarbeten och därmed öka intresset och kunskapen hos ungdomarna i kulturella och samhällsfrågor.

 

 Verksamhet

 • Arrangera  föreläsningar
 • Arrangera  kulturella evenemang
 • Arrangera  festligheter
 • Ha bibliotek för sina medlemmar
 • Ha hemspråksutbildning i armeniska
 • Media, tidning
 • Idrotts- och scoutverksamhet
 • Ungdomsverksamhet
 • Seminarier

 

Medlemskap

 • Den som är för (stödjer) föreningens målsättning kan bli medlem.
 • Varje medlem ska betala medlemsavgift som fastställs vid årsmötet.
 • Medlemmar under 15 år betalar ej medlemsavgift.
 • En medlem som inte betalar sin medlemsavgift – eller som motverkar föreningens målsättning kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas på medlemsmöten.

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för närvarande är 150 kronor per medlem. Familjemedlemsavgiften är för närvarande 300 kronor per familj.

 

 

Medlemsmöten

Föreningens har följande typer av medlemsmöten:

 • Årsmöte och val av ny styrelse
 • Årsmöte under styrelsens mandatperioden
 • Extraordinärt medlemsmöte

 

Årsmöte och  val av ny styrelse

Årsmötet hålls vartannat år. Styrelsen ska kalla sina medlemmar till årsmötet. Normalt ska mötet äga rum sista veckan i januari, alternativt första veckan i februari. För att mötet ska vara beslutmässigt krävs att majoriteten av röstberättigade medlemmarna är närvarande. Med majoritet menas 50% + 1. Om inte majoritetskravet uppfylls senareläggs mötet med 2 veckor. Senarelagt möte är beslutsmässigt och kan genomföras utan krav på majoritetsnärvaro.

Varje mötesdeltagare som är medlem i föreningen är röstberättigad om han/hon fyllt 18 år. Varje röstberättigad mötesdeltagare har en röst. Beslut som fattas på årsmötet är bindande.

Årsmötet utser en styrgrupp för mötet. Styrgruppen ska bestå av 5 personer, en ordförande, två sekreterare och två personer ansvariga för valberedningen. Ingen av dessa personer ska vara medlem i styrelsen.

Årsmötets dagordningen är följande:

 • Val av styrgrupp
 • Utse kandidater till kommande styrelsen
 • Styrelsens redovisning och revisorns/revisorernas ekonomiska rapport
 • Utvärdering av styrelsens redovisning
 • Beslut om medlemsavgift för det kommande året
 • Förslag och eventuella beslut
 • Val av nya styrelsen
 • Val av nya revisorer

 

Årsmöte under styrelsens mandatperiod

Årsmötet hålls vartannat år.  Styrelsen ska under sin mandatperiod kalla föreningens medlemmar till årsmötet. Tidpunkt och krav på årsmötet är desamma som på årsmötet då en styrelse väljs.

Årsmötets dagordningen är följande:

 • Val av styrgrupp
 • Styrelsens redovisning och revisorns/revisorernas ekonomiska rapport
 • Utvärdering av styrelsens redovisning
 • Beslut om medlemsavgift för det kommande året
 • Förslag och eventuella beslut

 

Extraordinärt medlemsmöte

Om styrelsen eller minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna kräver att extraordinärt möte ska hållas ska styrelsen senast inom en månad kalla medlemmarna till detta möte. För att mötet ska kunna besluta om förslag till förändringar krävs att 50% + 1 röstberättigade mötesdeltagare närvarar och att beslutet tas med 3/4 majoritet

Extraordinärt möte styrs av styrelsen. Beslut om att upplösa föreningen kan fattas om 85% av röstberättigade medlemmarna är närvarande och röstar för beslutet.

Vid extraordinärt möte ska mötets dagordning skickas till medlemmarna inför mötet.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta organ. Styrelsen styr föreningens verksamhet, arrangerar och granskar aktiviteter. Till styrelsen väljs 10 personer, 7 ordinarie och 3 suppleanter. Endast medlemmar som varit medlem i föreningen i minst ett år och har uppehållstillstånd i Sverige kan väljas till styrelsen. Personer som väljs till styrelsen måste ha fyllt 20 år. En person får högt ingå i styrelsen under 2 sammanhängande mandatperioder, dvs. i högst 4 år.

Styrelsen ska vid sin första sittning utse en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, en inventarieansvarig  och två rådgivande ledamöter. För att styrelsemöten ska vara beslutsmässiga ska ordförande/vice ordförande samt 3 andra av styrelsens övriga ledamöter vara närvarande.

Styrelseledamot som inte närvarar i 4 sammanhängande styrelsemöten kan förlora sin styrelsepost. Beslut om  fråntagning av styrelsepost får tas av övriga styrelseledamöter eller av ett extraordinärt medlemsmöte.

Om en styrelseledamot avgår ersätts denne med den styrelsesuppleant som haft flest röster bland övriga suppleanter under styrelsevalet vid årsmötet.

Verksamhetsgrupper

Föreningen har nedanstående verksamhetsgrupper. Styrelsen utser ledare för varje verksamhetsgrupp, granskar och samordnar verksamhetsgruppernas aktiviteter.

Föreningens verksamhetsgrupper är:

 • Hemspråksgrupp – som arrangerar undervisning i armeniskt hemspråk
 • Kulturgrupp –  som arrangerar kulturella aktiviteter som temakvällar, kulturella evenemang, föreställningar och utställningar. Kulturgruppen ska även arrangera kurser i dans, teater, kör och andra kulturella verksamhetsområden.
 • Vetenskapsgrupp – som arrangerar föreläsningar och skapar tillfällen för informationsutbyten inom olika vetenskapliga områden, samt ansvarar för föreningens bibliotek och  trycksaker.
 • Festkommitté – som arrangerar fester och utflykter
 • Idrottsgrupp – som arrangerar idrottsaktiviteter
 • Ungdomsgrupp – som arrangerar aktiviteter för ungdomar.